Saturday, September 26, 2015

භාවනාව අත්දැක්කෙමි


මමත් ඔබත් , අපි අතරින් බොහෝ දෙනෙක් භාවනා කරන්නේ බලාපොරොත්තු සුන් වූ විටයි. එහෙම නැත්නම් යම් ආකාරයක  සුරක්ෂිත තාවයක් හෝ ස්ථිරත්වයක් ලැබීමේ අරමුණෙනි.

එනමුත් මට සිතෙන්නේ අපේ මේ භෞතික ශරීරය අපිරිසුදු වූ විට අප එය සෝදා පිරිසිදු කරන්නාක් මෙන් සිත පවිත්‍ර කිරීමේ ක්‍රමයකි භාවනාව.

භාවනා ක්‍රම නම් සිය ගනනක් අප අතර පවතී. 


මට හැඟෙන්නේ උවමනා විට සිත ක්‍රියා කිරීමත් අවශ්‍ය නොවන විට සිත නිශ්චලව තැබීමයි භාවනාවක් කිරීමේ සැබෑ අරමුණ.

අවසන් වූ අතීතයත් තවම නොපැමිණි අනාගතයත් යන දෙකම අත් හැර මේ මොහොතේ මෙතන සිටීම නියම භාවනාවකි.

වේදනාව, භය, දුක, සැකය, පීඩනය යන දේවලින් පැන යාමක් නෙවෙයි ඇත්තටම භාවනාවකින් වෙන්නේ. මේ ආකාර සිතිවිලි හඳුනා ගැනීමත් සිතුවිලි ඇතිවීම හා නැතිවීම පිලිබඳ අවබෝධයක් ඇති වීමයි.

සිතත් කයත් යන දෙකම අපට පාලනය කල නොහැකි බව ඔබත් මමත් තේරුම් ගත යුතුයි. පාලනය කරන්න උත්සාහ කරන හැම මොහොතකම ඇතිවන්නේ පීඩනයක්. භාවනාමය අත්දැකීම හරියාකාරව වචනයට පරිවර්තනය කිරීමට නොහැකි දෙයකි. නමුත් එය පුදුමාකාර සුවයකි.

සරලව අත්විඳිය හැකි භාවනාව අපි බොහෝ දෙනෙක් සන්කීර්ණ ආකාරයෙන් දැකීමයි ගැටලුව. ඒ අත්දැකීම ගිලිහී යන්නේත් ඒ හේතුව නිසා විය යුතුයි.

දේවල් වල ඇත්තම ස්වභාවය දැකීම වචන වලට  විස්තර කරන්න බැහැ. මොකද එය අවබෝධ වෙන දෙයක් නිසා.

මේ පවතින දේවල් වලට විරුද්ධ නොවී, පක්ෂපාතීද නොවී උපේක්ෂාවෙන් මේ හැමදේම දිහා ත්/ඔබටත් බලන්න පුලුවන් නම් මගේත්/ඔබගේත් භාවනාව සාර්ථකයි. එතන නියම සමතුලිතතාවය හෙවත් නිවීම ඇත.
By: වින්ධ්‍යා හේවාවිතාරණ

Friday, September 25, 2015

Competition and Comparison

I do not understand why there is such a competition and comparison among people. For what are they competing? This has to be the major reason their hearts are filled with anger and jealousy.

Why not they understand that everyone is an original and unique being. There are no duplicates among humans. Therefore why would you compete and compare. Have you ever seen any other living thing compete and compare with the being next to them.

This quality must be only among humans. They always compare and build a competition. This is the path towards conflicts. When there is competition there is no beauty or happiness.

If you do understand that you are an original and unique being who has stepped on earth. And when you know that there is no any other 100% similar being like you. You will never compete or compare. You will never ever feel jealous. Even all our paths are different to one another. So why are we trying to walk on others paths. We have our own paths to walk on.

Whether you are white, black, tall, short, clever, and brave or whatever it is your own attribute. Do never compare and compete and corrupt your own mind to be like another.

Everyone does not have to be doctor or engineer. Other professions also need to be there. Even saints, sages, priests all have to be there. Parents from the beginning of their children’s lives building up a competition. The consequences goes from generation to generation.


Practice to live the original life you have got, never compare and compete. Do not spread the jealousy among people around. Instead spread love and caring. That is what every one needs.


By: Vindhya Hewavitharana

Thursday, September 24, 2015

See the reality of incidents

We all when live in this world passing through many incidents. All what we got to face and comes in our way are incidents. Ultimately the set of incidents we are passing through become our life. See all this as incidents and you will never get affected.

Also do not think and loose the clarity in mind due to what the other people think and how they react over these incidents. Because the most people when they hear, see, feel something, according to their opinions creating a story over the real situation.

Be straight forward and 100% honest to your self. I'm writing everything here based on what I realize on my own at this moment. So that what I believe is gossips does not long last. Truth is powerful than gossips. But you must remember that many people in this world like to listen to lies than truth. All these gossips are set of words created by set of people adding their opinions.So what we must keep in our mind is this is the nature. 

That is how most people are being caught up and living life according to what is being advertised and shown in media. The reality is far away from them. In the end they have not lived the original life they got.

You do not have to be 100% honest and speak all the truth with every one you meet on your way. That does not work. It is not wise. Because if you do that, the majority of people in this society will take all your belongings including your self and make money over it.

Every one are not like you and me. When I know what life is, how the feelings are and what is the nature and what is humanity, we never do anything  harmful to the other person.

Basically when something happens we need to become intelligent enough to see the reality of the situation. Then we will know to be least affected from anything happens.

What ever comes in front, what ever the incident you pass through see the reality and keep your inside safe from any external influences.By: Vindhya Hewavitharana

Wednesday, September 23, 2015

Money cannot buy every thing


If  money  is everything,  all the rich  people in this world should be the happiest people in the world. But do  you see any connection between happiness and money. Of course can agree that  people who has lots of money may be living comfortable lives. But that does not mean to be happy you need money.

You can never buy happiness and freedom for money.

Are all rich people in this world contented? I have read an interesting story recently about  world’s richest man Andrew Carnegie.  Since it has a  real message for all of us I will write it here. One day Andrew Carnegie  was walking on a street and he met a beggar. He asked  the beggar why you are like this. The beggar was laughing   and said do you know who am I? Andrew replied no.  The beggar said  I’m the one who wrote and published a book called “100 ways of becoming rich”. Andrew was extremely surprised.  He asked so why are you like this.    The beggar answered this is the 101 method of becoming rich and I’m using it. But it is not written in the book. Also when ask whether Andrew was happy,   the answer he gave was he has not achieved his target yet.


This story says many things to us. Money is not everything. In the end what matters is whether you have been happy throughout your life. Whether you lead a life with contentment. Going after money and losing your happiness is stupid.  Majority of us think money is everything and running on a continuous race.


Happiness, freedom and contentment are not results of money. But results of realizing the true nature of this world. We are the creator of our life. Therefore our own happiness is also need to be created by us.

By: Vindhya Hewavitharana


Creation is Love

The whole existence is made out of love nothing else. When look around, you and I can notice this fact is the truth. Every being is born/created out of love. Love has given birth to all living things. So the existence is created in love. When you go deeper in to understanding, the only real thing exist is also love.

Almost everyone need love. They all look for it. Why would every one look for love because the fact should be we all are created out of love. In front of love everything stops.
That may be the reason in ancient books it is written that god is love. When think of the concept of god, he cares for us all, loves us all, saves us, helps us etc. The creator which people believe the whole existence is a creation of him may be this infinite love.

Creator is love. In other words love is god. Love is the state of our being. That is why the word “god” and word “love” goes together. Love is the life of soul. When you are full of love you get a godly feeling. Love is the only real thing on the earth.
When someone is full of love, the happiness, freedom and peace is overflowing. The way towards god and way towards permanent bliss is love. Nothing else. Love is the beginning of compassion.

A person who really love himself or herself knows how to love the other person. Every being who realized the true meaning of love started loving himself/herself first. It is the beginning. After knowing how to love own self can spread this love among the others.


By: Vindhya Hewavitharana

Saturday, September 19, 2015

Become a light among the blind

When you see the injustice, corruptions, destruction happening all over and mostly people talk about it. Also media over and over spread  the news regarding the same .......a feeling comes what kind of a world  are we living. What a shame. Yes true.

Of course this is not a world that tender like we lying on a layer of rose buds. 

This must be the situation of the atmosphere in this moment. We all have to be very aware and extra careful about living. May be we are passing a time like this.

This is a land where almost all the people preach and talk about dharma, and temples/bodhis, churches, kovil are located abundantly. But the truth is.... are the people getting real meaning of what all the religions say.It is not. In a land like this there can be no lying,cheating, crimes nothing. But the opposite happens?

The reason could be people's mentality. People have forgotten their physical needs. People do not live in the reality. Almost all are in a deep sleep with a dreamy mind. 

What controls the mentality of people in a huge percentage is what they see/hear/feel most.Through anything frequently being shown, heard or felt for the people addiction happens. This addiction is blind. When this blindness covers up the reality/light humans act like beasts/ they forget they are humans.

A single word, deed or a thought for the wellness living is essential at this time. Our contribution is very much needed. 

The people who live by dharma protected by dharma. That is a universal truth.

By being aware we will not get caught in these addictions. Even though every where we see the people doing wrong, we will only do the right. 

In this time period people walk blind. They cannot see the reality. You and I can become a light and make a difference. 
By: Vindhya Hewavitharana

Wednesday, September 16, 2015

Lotus and Mud

A Lotus cannot be without mud.  If mud doesn't exist Lotus cannot exist. That is why we should go very deep in to life before finding the permanent bliss. This is why Lord Buddha would have told keep looking at yourself. You will see the whole universe in yourself.

We cannot separate anything from one another. A lotus blooms in mud. Who likes mud? of course no one will like mud. when we think of mud we do not get a very pleasant feeling.

What about the lotus. Every one likes the lotus. When think of lotus oh my god we feel very pleasant. 

For a moment think can the lotus exist without mud. Answer is cannot. This is the reality. You need to understand that every lotus comes out of mud. But lotus never smears with mud.

You will have to be in the muddy water for a time period. For the beautiful lotus flower to blossom. This is similar to what we go through in life. We may be going through many hard ships, many troubles . 

Every experience comes to you / what ever you go through you are being experimented. You are being examined. In a situation/hard ship the processes you got to go through, in the end you your self facing the consequences. You alone have to reap the harvest.No one is there to face the hard ships on your behalf. 

Most people are afraid of hard ships and to face suffering.  But this can be the mud which helps the lotus to grow.

All these troubles/hard ships comes to you, make them the mud for the lotus to grow. 

Nothing exist without the opposite. For me this is like the lotus and the mud. But this is also like you need to be careful, never get stuck with the mud. We should learn to grow with this mud.

Every problem, every trouble, every hard ship comes to you take it as the mud for the lotus to blossom. Never give up.


By: Vindhya hewavitharana

Sunday, September 13, 2015

People and Desciplines

When you live in this world you need to have the following in your mind. 

How much education, money, high caste, positions and popularity some one have , if his or her words and deeds are unclean that person cannot be virtuous.

So that we can never expect disciplines from people who only has above attributes. Education, richness, high caste, positions and popularity  are not the values of humanity. Still those people can be very much undisciplined. 

People who has no disciplines and noble qualities, can do anything bad and harmful to other people .Generally we believe Lions, Tigers, Serpents are dangerous. But the truth is those animals cannot kill humans in large numbers. Those animals come to harm humans only if we make them frightened or for their hunger....

But if a human being become undisciplined/badly behaved he or she can destroy a a house, a village, a province or even a country. Of course humans can destroy the whole world even. At present  society and even when we look at the past society this is a clear fact. Corruptions , crimes, murders, robberies done by humans against humans.

This is the truth.

Still the same human can become a saint, God or goddess, Arhat even a Buddha. So that they make this world a nicer place to live for all other humans.

This is why Buddha said for forty five years in his dharma preaching , for humans to have disciplines in their words , deeds and actions. For that you do not need to go to temple and  learn the whole bible or thripitaka & abbhidharma.

Mind is like a camera. words and thoughts is the tape runs in the camera.

Therefore we all need to have good thoughts words and deeds and humanity towards others.


By: Vindhya Hewavitharana

Saturday, September 12, 2015

ප්‍රඥාව - නියම මිනිසත් කම


නියම මිනිසත් කම පැන නගින්නේ ප්‍රඥාව  තුළින්ය. මට හැඟෙන ආකාරයට සිලවත් වීම , හැදියාව හා මිනිසත් කම ක්‍රමයෙන් දියුණු කරන තත්වයන් නොවේ. සිලවත් වීම , හැදියාව හා මිනිසත් කම දියුණු කරනවා යනු බොලඳ කතාවකි. මොකද එසේ කරන විට ගැටීමක් හට ගන්නා නිසාය. නියම මිනිසත් කම  ප්‍රඥාව තුලින් පැන නැගුණු විට ගැටුමක් ඇති නොවෙයි. ඒ ස්වභාවික අවිහිංසාවයි.

ගැටයක් ගෙඩියක් වී , එය පැසී ඉදී ක්ෂණිකව පොළව මතට පතිත වේ. ප්‍රඥාව පැන නැගුනු විට එය නැවත අප හැර නොයයි.

මේ ලෝකය තුල හැම කාලයකම වරින් වර උගතුන් හා දාර්ශනිකයන් බිහිවෙති. ඒ බොහෝ දෙනෙක් කතා කරන්නේ  හා ලියන්නේ තමන් ගැන නොව අනුන් ගැනයි. 

ඉතාම කලාතුරකින් තමයි අපිට තමන්ගේ අභ්‍යන්තරය ගැන කතා කරන ලියන අය හමු වෙන්නේ. ඒක දුලබයි. නමුත් එවන් පුද්ගලයින් හමු වීම විශාල වාසනාවක්.

මතක තබා ගන්න. මේ සමාජයට අපි වැදගත් වන්නේ උගත්කමත් ආධ්‍යාත්මික කොටසට අයත් හදවත එක ලෙස දියුණු නම් විතරයි. රුව මෙන්ම සුවඳ ඇති මල් වලට අපි ප්‍රිය කරමු. අගය කරමු. 

උගතුන්, ධනවතුන්,කුලවතුන් හා තනතුරු ඇත්තන් කරන කෲර කම් හා දූෂණ අපි දකිමු. ඒ ඔවුන්ගේ හදවතේ පැත්තක් නැති නිසාය.

ප්‍රඥාව ඇති නියම මිනිසත් කම ඇති වූ මිනිසුන් කිසිදා එවැනි දේ නොකරති.
By: වින්ධ්‍යා හේවාවිතාරණ

Monday, September 7, 2015

Freedom and Happiness

You and I both have our own limitations. Means whatever happens in the outside world that means whatever the external conditions available, you should not let your inside get affected. In other words you should not lose your happiness and freedom because of anyone or anything. If something becomes a reason for you to lose your own happiness, peace and freedom there are two options you can follow. Either you can walk away or you can change the environment according to your requirements without harming anyone/anything.

Do not let anybody or anything to exceed your limitations up to the level which you will lose the peace and happiness & freedom. Most important thing is living the life you have got according to the way you want. That manner you/I will be happy and free.

These limitations also can be different to one another. The way people see happiness and freedom also is in different views. Therefore what we have to understand is setting your own limitations also need to be done with no harm to anyone or anything.

It’s all about having guts. Even how much you have realized regarding the way of being happy. Still storms can come to you. Not to get lost amidst the storms coming.... finding your own balance and center is the way.

You might be unhappy due to many reasons. Still you have the power of changing it. It can be the place you live, the job you do, the friends you have,the relatives or anything. Do not let anything /anyone to influence your inner being. You/Me should never lose happiness and freedom for anything. Do what you like, what makes you happy and continue to live. But should never harm any other being or a thing for your happiness.


By: Vindhya Hewavitharana

Saturday, September 5, 2015

Being more Free, Happy, Loving and Contented

What every person expect is to be more happy, free ,loving and contented. For this to happen one thing  you have to have is good qualities. You need to be genuine,truthful, sharing, caring, loyal and compassionate etc. Still these qualities also need to be balanced. Being wise you will know how to have these qualities within you.

By being spiritual, every way you become successful. Job wise, marriage life wise, health wise and social life wise etc every way you will master by becoming a balanced, centered being. Because you will know how to maintain happiness throughout your life. You will be more pleasant too.

Majority of people misunderstand these things. By becoming a person who practice spiritualism does not mean that you cannot get married , have children, have a good love relationship, living in a luxury house, wearing nice clothes , being gorgeous , travelling all around the world etc. All these things are possible.That is what you/me need to realize. 

Buddha preached the way towards complete happiness. And preached the middle path. In other words this middle path is the center/the balance what we talk about. Middle path is the way.

The world require more happy and loving/compassionate people. For this to happen your/my contribution even from a thought or word/action means a lot. 

Every where in the world in different ways people tell the way of being happy and contented. So this contribution is to increase more happy people with compassionate heart. When people are happy and loving they do not try to harm anyone or anything. So the peace and harmony naturally occurs.  Then people start sharing and caring. When this happens many problems in this world will vanish. 

It may take time for our contributions to bear fruit. Still some day it definitely happens. Therefore  first you become a person of happiness and love and start sharing it. Ultimately this the world would be a nicer place for every one .By: Vindhya Hewavitharana

නොසැලී ජීවත් වීම


මොනතරම් අවබෝධයෙන් ජීවත් වුවත්, ආදරයෙන්  හා සතුටින් ජීවිත ගමන ඉදිරියට ගෙන ගියත් කිසි විටක තක්සේරුවකට පැමිණීමට අපිට හැකියාවක් නැත. යම් ගැටලුවක් තමන් ඉදිරියට ආ විට තමයි තේරෙන්නෙ අපි ඉන්නේ කොතනද කියන එක. ඒ සඳහා අපි දක්වන ප්‍රතිචාරය නොවෙයි වැදගත් වන්නේ ඔබේත්/මගේත් අභ්‍යන්තරයට එයින් යම් කිසි බලපෑමක් සිදු වේද යන්නයි.

ඔබට සහ මට සැලෙන්නට , දුක් වන්නට , තැවෙන්නට නොයෙකුත් කාරණා ඉදිරියට පැමිනෙන්නට පුලුවන්. එයින් ප්‍රධානම දේ තමයි බය. මේ බය ඇති වෙන්නෙ තමන්ට ලැබිලා තියන  දේවල් නැති වෙන්න පුලුවන් කියලා හිතෙන නිසායි. උදාහරණ කීපයක් කීවොත් තමන් සතු ධනය, දේපල, රැකියාව, හිත මිතුරන්, සමාජ තත්වය ආදී වශයෙන් වූ දේවල් නැති වේය කියා තමයි අපි ගොඩක්ම බය වෙන්නෙ.

හැබැයි තමන්ට තමන් ගැන තියන දැඩි විශ්වාසය ට පුලුවන් මේ බය නැති කරන්න. මුදල් නැති වුනොත් ඒවා හොයා ගන්න මාර්ග තියනවා. රැකියාව නැති වුනොත් ඔබේ හැකියාවන්ට අනුව තවත් රැකියාවක් සොයා ගත හැකියි. මෙතන තියන්නෙ ඔබත් මමත් මානසිකව ඇති කරගත් රාමුවක් නිර්මාණය කල බය යි. තමන්ට ගැලපෙන පෙම්වතා /පෙමවතිය තෝරා ගන්න නිදහස හා අවස්ථාවන් එමට තියනවා. 

කිසි දේකින් නොසැලී ඉදිරියට යන්න. ශක්තිමත් වන්න. තමන් ගැන විශ්වාස කරන්න. මේ ලෝකෙ සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න දැඩි ආත්ම විශ්වාසයක් හා ආත්ම ශක්තියක් උවමනායි. කිසිම හේතුවක් නිසාවත් බාහිර කිසිම දෙයක් නිසා ඔබේ අභ්‍යන්තරයට හානියක් නොවෙන අයුරින් සමතුලිතව ජීවත් වීමට අවශ්‍යයි.


By: වින්ධ්‍යා හේවාවිතාරණ

Wednesday, September 2, 2015

කිසිම දෙයක් හෝ කිසිම කෙනෙක් අපට අවශ්‍ය ආකාරයෙන් නොපවතී


ජීවත් වන කාලය තුල අපට හමු වන කිසිවෙක් හෝ කිසිම දෙයක් අපි බලාපොරොත්තු වන ආකාරයට පවතින්නේ නැත. මෙයයි ලෝක සත්‍යය.

අප විසින් එවන් දෙයක් බලාපොරොත්තු වුවහොත් ඒ නිර්මාණය කර ගන්නේ දුක් පැළයකි. දුක් පැළයක් රෝපණය කලොත් ඔබට ලැබෙන්නේද දුකම පමණයි.

ඇත්තටම මෙතන තියෙන්නෙ මේ දේවල් දිහා උපේක්ෂාවෙන් හා මැදහත් සිතකින් බලමින් ජීවත් වීමක් පමණමයි.

ඔබට /මට තේරුම් ගැනීමට ඇත්තේ අපේ ශරීරය වත් අපට අවශ්‍ය ආකාරයට නොපවතිද්දී, අපේ සිතුවිලි පවා නිරතුරුවම වෙනස් වන ස්වභාවයක පවතිද්දී මේ ලෝකෙ අනික් මිනිස්සු අපිට අවශ්‍ය විදියට ඉන්න ඕනෙ කියල හිතුවොත් ඒක විහිළුවක්.

දුක් පැළ නොව අප නිර්මාණය කල යුත්තේ අනික් අයට හානියක් නොවන සතුට උපදවන පැළ වේ. ලැබෙන ප්‍රතිපලද එවිට සතුටුදායක වේ.

මේ ලෝකෙ මිනිස්සු ඒ ඒ අයට ආවේණික ආකාරයට සහ උවමනා ආකාරයට ජීවත් වුනාවේ. ඔවුන්ගේ කර්ම රටාව අනුව ඔවුන්ට ලැබෙන දේවල් ලැබුණාවේ.  

අපි අනික් අයගේ  ජීවිත ගමන් අපේ අවශ්‍යතාවන් අනුව වෙනස් නොකල යුතුයි. එවිට ඔවුන්ගේ කර්ම අපේ කර්ම බවට පත්වේ. එම නිසා තමයි මේක ගොඩක් පරිස්සමින් යන්න ඕනෙ ගමනක් කියලා හැම වෙලේම අවබෝධ වන්නේ.

උතුරා යන සැබෑ , ආදරය , කරුණාව, මයිත්‍රීය, දැනුම ආදී වශයෙන් වූ සියලු යහපත් දේ අපි එකිනෙකා හා බෙදාගෙන මනුශ්‍යයින් වශයෙන් සහජීවනයෙන් ජීවත් විය යුතුයි. නමුත් කිසිම විටක අනෙකා හෝ අනෙක් දේවල් මට /ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයට පැවතිය යුතුයි කියා කිසිවිටක නොසිතන්න/බලාපොරොත්තු නොවන්න.

සතුටින් ජීවත් වීමේ මාර්ගයේදී අවබෝධ වූ තවත් එක් සත්‍යයකි මෙය.
නෙළුම් මලක් සේ ජීවත් වීම.By: වින්ධ්‍යා හේවාවිතාරණ

God and Evil

In this world God and Evil both exist.Actually as I feel half god and half evil. You would have seen that there are people who has more godly qualities and there are people who has more evil qualities. The society notice and categorize them as good and bad. 

Still this evilness and the godliness is within each and every person as well. The humans has the capacity of going higher and also below. The higher is heavenly qualities and below is evil qualities. This is one of the special attribute humans has. 

The existence/universe support both. That is where you have to be very careful and decide which side you have to be. It is like this for a certain time who had godly qualities can be turned in to evil. Also a person who had been very evil can be turned in to a godly person. Actually for these kind of things to happen many external factors influence.

We cannot expect the all people in this world to be god like. Then it cannot be the human world. This status must be in heaven. (Means if all the people are god like) . Also all the people are not evil also. If all the people are evil the world will be the hell.Not the Human world.

Therefore we need to accept this heaven/god and hell/evil both exist in this world. By accepting the nature of this world we can maintain ourselves in the center.

This both forces are trying to influence each other. So when you live a life of godliness the evil may try to affect you. That is how the system is built. Be very aware and maintain full consciousness. So that you will not get caught.

Every moment practice to be in the center. That is the way towards complete happiness and peace.By: Vindhya Hewavitharana