Friday, July 29, 2016

සම්මා දිට්ඨිය - නිවැරදි දැක්ම
බුදු රජාණන්  වහන්සේ එක්තරා අවස්ථාවක දාරුචීරිය ට මෙසේ වදාළහ.

දැක්කොත් දැක්කා පමණයි -ඇසුනොත් ඇසුණා පමණයි

ඇසට පෙනෙන රූප, කනට ඇහෙන ශබ්ද, නාසයට දැනෙන ගඳ හා සුවඳ, දිවට දැනෙන රස , ගතට දැනෙන ස්පර්ෂය යන මේ සියල්ලම ඉහත ආකාරයි කියලා ඔබත් මමත් අවබෝධ කරගත යුතුයි.

එතකොට ඉතුරු වන්නේ මනස පමණයි. මනසටත් හිතෙනවා පමණයි.

නිවැරදි දැක්ම හෙවත් සම්මා දිට්ඨිය නම් මෙයයි. හරියාකාර සිහි බුද්ධිය.

අපි මේ පණිවිඩය හරියට දැකලා , අපි අහලා තියන සියලු සංකල්ප පැත්තකට දාලා අවංකවම මේ උපදෙස් මානසික වීර්යයෙන් ලබා ගත්තොත් අපිට  නිසැකවම අවබෝධය නිසැකවම ලැබෙනවා.

හැබැයි මේ නිවැරදි දැක්ම ඇති කරගන්න අපි අපේ මතක පොදිය හා මුලු අතීතයෙන්ම සමු ගෙන වර්තමාන මේ මොහොතේ ජීවත් විය යුතුයි. මෙය කිරීමට අප්‍රමාණ මානසික වීර්යයක් අවශ්‍යයි. මේ සඳහා භාවනාව අපිට උදව් කරනවා.

බොහෝ අයට පව් පින්, පන්සල, ආගම , ධර්මය, බණ අහන්න මතක් වෙන්නෙ වයසට ගියාම. එහෙම නැත්තම් ලෙඩක් දුකක් හැදිලා එකතැන් උනාම. ගොඩක් වයස් ගත වෙච්ච අය ඉන්නෙම පන්සලේ. එයාලට ඉපදි ඉපදි කෙලවරක් නැතුව ගමන් කරන මේ සංසාර ගමන පේන්න ගන්නෙ එතකොට.නමුත් එතකොට එයාලා හුඟක් ප්‍රමාදයි. හැබැයි තරුණ වයසෙ කෙනෙක් නිවැරදි ධර්මාවබෝධය ලැබුවොත් ඒක මැරෙන මොහොත දක්වාම උපකාර වෙනවා.

නිවැරදිව ධර්මය අවබෝධ කරගත්තු කිසි කෙනෙක් කල කිරිල නෑ. ඒගොල්ලො බොහොම ලස්සනට,සතුටින්, සාර්ථකව ජීවත් වෙන සෞම්‍ය ,අනික අයට උපකාර කරන කාරුණික හදවත් ඇති අය.

ධර්මයේ හැසිරෙන සියලු මිනිසුන් ඒ ධර්මය විසින්ම ආරක්ෂා කරනවා.

නිවැරදිව දෙවල් දකින්න, ධර්මය අවබෝධ කරගන්න හැමවිටම අප්‍රමාදී වෙන්න. උතුම්ම දානය නිවැරදි ධර්ම දානයයි.Friday, July 22, 2016

How can we utilize yoga to balance our selves & society in the present dayQuestion : How  can we utilize yoga to balance our selves & society in the present day
(One day My self has asked this question from the Wise Yogi  and I have put his answer (original message) in to words below )

Answer :  Yoga means union.

Every human consist of physical body, mental body and spiritual body. If all humans have the balance of these three bodies, they function as a one single unit with union. If everybody start functioning with union many major problems in this world will be solved.

What happened at the present is within many people these three bodies(physical,mental,spiritual) does not function together. So there is a imbalance within them. 

If explain with a simple example. Think of a phone. The cover of the phone is like the physical body. The software that runs in it is like mental body(mind) and the battery is like the energy body. In order to experience the full function of the phone, these 3 parts has to work together as one unit.

If the phone is not charged, there is no energy and it does not work properly. Also if we install the android software to apple phone it cannot work. Likewise the compatibility is very important.

We humans are also functioning like above. If physically we are at a place and if our mind is some where else then there is no balance within us. Our body, mind and soul has to function balanced as one unit.

Now look at the society you can see many people are acting like malfunctioning phones. Some are not charged, some have installed wrong software etc. 

We need to find the balance within us. The center.

Before we try to balance the rest of the world. We need to balance our own selves first. Our own balance physically,mentally and spiritually is very important. If we ourselves functioning at balance ,in the next level we can help and contribute for the balancing the rest of the world. 

QuestionHow can we find balance within ourselves?


Answer :Yoga, Pranayama and Meditation helps
Start from the physical balance and then mental balance is easy and next level can experience spiritual balance. Ultimately whole system balanced and can function with union at the full capacity of a human being.


If you have no idea how to begin the process always feel free to connect , we can help. :)

Tuesday, July 19, 2016

Journey Towards Discovering the Truth :)Wish all of you a beautiful and blessed day. 

"The lotus pond" blog is completing a one year today (19.07.2016) The whole hearted thanks goes to everyone who got connected and contributed spreading these messages of truth around the world. Let our contribution bring more peace, happiness, compassion and wisdom to every one's hearts. May everyone be happy. :)

People are living with different intentions and expectations in this world. These intentions and expectations are influenced according to the religion, culture, geographical location, education systems etc where we live . We live in a society where all kind of people are living. There are saints, healers, yogis, monks who speak of the truth in this society as well as there are murderers, thieves, criminals who has lost their human nature. This is a place where right & wrong both exist and where good & bad both equally exist. 

Very less amount of people sees the truth in this world. The rest is lost in their own imagination and rotating around a same cycle over and over. Since old days if someone speak of the real truth the resistance force is high. However the truth remains as the truth all the time.

Our contribution and our effort  is for the well being of this planet, To make people more compassionate, happy, free, peaceful and contented. The destructive forces are increasing day by day in the present. So we need more people spreading waves of love and compassion to heal the world.

People believe in books written by other people than their own experiences. That is very sad. If someone says something they do not investigate it and find out whether true. That is not the way. 

Even what is posted in this "Lotus pond" blog are for open discussions. See, analyse, experience, investigate and find out truth. Apply things day to day lives and see whether how it works. Never believe something because someone told or written on a book. We all have the same capacity of discovering what is truth. 

All the spiritual processes has appeared in this world to make people more compassionate, able, active and wise. To make every one's journey beautiful and to save people from suffering.

Every experience differ from person to person. And the way it is expressed is also different in many ways. If it is by speech the tone differs and if it is written the words used could be different. That is why our own experience is such important. 

Always feel free to see, analyse, experience, investigate and find out truth. That is the only way.


Sunday, July 17, 2016

Simple steps that will make your day a Great day!!!!Wake up early. Feel the breeze outside. Watch the sun rise. Take a deep breath.

Do some yoga. It is a great way of starting your day. You will be fresh and active throughout the whole day.

Practice to do some meditation every day morning. Even 5 minutes is ok. That time your mind becomes still and peacefulness occurs within you.

Smile. Forget all the problems, pains and troubles. Feel that every day is a new day. New beginning. At least be thankful you are alive and you are a capable person.

Before you start to eat, from your whole heart be thankful. We survive because of food and water. Thank every one who contributed for the food plate on your table. 

If you are doing a job, Do your job honestly. Be loyal to your occupation/ the job as it gives you the necessary funds for living.

Treat everyone nicely. Talk gentle words. Bring smiles to other people faces. If some one scolds,insult or trouble you. Forgive them.

If you ever feel angry, jealous, greedy or sad just watch your thoughts. Do not fight with your thoughts. When you know that you are at such a situation, consciously know it. that moment will pass. That is all. No harm.

Many situations could occur, which you may loose balance. If such happens try to come back to the center again. Take a deep breath. It helps.

Other than all enlightened people, we all have troubles, desires, pains, problems, difficulties in our mind. Live with the heart. So like it is life for all of us. Just do not be serious about anything and enjoy the journey. Always be happy.

Listen to some music, play an instrument, draw an art, write a poem. Do something creative.

Every day even from a thought, word or act please try to help someone in need. It could be in different ways.  But do it. Friday, July 15, 2016

Nothing is Permanent
The truth is nothing is permanent in this universe. Every thing is changing every moment. The nature of everything that no one can deny is "the changing nature".

Are we really accepting this "change"? Why does someone does not accept change. That is because it melts away the "Iam ness". If we see the impermanent nature with our whole heart the "Iam ness" starts fading.


For example we can understand "the changing nature" within us in this way. When we were children what we liked, what we expected, what we dreamt of all is different to what we need now. It all has changed. We are not the same person who was there years back. After some years from now we will want something completely different from now. This is the changing nature.

What mind does is, it never accepts the change and never is ready to accept change. Mind always want to jump from one thought to another and to chase something. Even though mind sees the truth "that everything is changing" it is continuously running.

Why does every person fighting for? They fight in search of happiness according to their individual belief. For some it could be wealth, could be career advancement, could be property or anything. But this happiness is very temporary. But Mind forgets this temporary nature. 

If our heart truly and deeply realize this temporariness of all things and sees the change, the sorrow ends there.

But we need to see this through the mind. Then only we can find out the secret.

In this entire universe nothing is really permanent. It is all changing every moment. Everything is flowing.  We are also on a journey.

It is like this, we cannot step in the same river twice. The reason is river is not the same river and we are too is not the same person.


Friday, July 8, 2016

Different Connections that Exist in this worldWe all live in this world with connections. We are all connected and individually we have closer connections with some beings.

There are many different connections. 

Some are spiritual connections. Spiritual connections are rare. But they do exist on this earth and with such a connection we evolve and it leads us to realization. Those connections are full of love and no worldly attachment or possessiveness. Spiritual connections do heal.

Some are worldly connections which could be karmic. 

Think of our parents, brothers, sisters and children. Entire life we continuously work on to make them happy. We do many things and give them many things. For parents their children are the the connections that they have to settle greatest debts for. Until settled we are meeting over and over again.

When carefully look at, we can see that in this physical world if two people are travelling together they have a mixed connection.  its always 50%, 50% connection. Which means happiness and sorrow both exist in their connection. In the worldly connections there are no connections that they live entire life every moment happy. Neither in sorrow. Many situations pass and they live in this both. That is the way it could exist also.

Think of connections we have with our friends. Some friends they are there for us in every way. They care and share and nice to have them. Some friends they really come to us when they need something. They take it and leave. Those are people we have debts for. Some people we meet they are like Tsunami, they come in to the life take away all money and belongings of us and they leave. The debt is settled and after that and we will never meet them again.

When we meet some people for the very first time we feel we never met. But we really know them. We get a very pleasant feeling for them. Some souls recognize each other even they meet for the very first time.In another time we meet some person and we feel not good and some unpleasant feeling. That is also due to some continued karmic connection.

The connections in past lives are being continued to this life and even to next life. If we have any unsettled debts we definitely meet them over and over until we settle them. 

Connections are there for benefiting both ways and helping, loving ,caring and evolving at the same time.

One day if someone become spiritually connected with entire universe he or she will not have any karmic debts to be settled. 


Friday, July 1, 2016

What do You really want in lifeThe major root cause for a person nowadays being unhappy is...They are doing something else and wanting something else. This is really the conflict within most people.

If someone ever decides to be happy, that person must ask from him or herself is this question. "What do I really want in life? . Your mind may say something. Again ask yourself "Is that what I really want"? In the ancient story of Jesus, this question was asked from a woman named Mary who was a healer. Mary after facing so much with life finally found the answers what she really wanted in life.

Like that even if we ask this question from us we will find answers for sure.

A spiritual person can deal with worldly affairs if  he or she wants to. That is not a matter at all. But someone cannot be materialistic and spiritual both at the same time. If some one intends to build a house and getting a good job and more wealth, he start practicing spirituality for that purpose , that will end up disastrous.

Not every one chooses the same path. We all choose our own paths. But the divine messenger said " We are all gifted and Follow your passion" . Yes that way you will be really happy.

In simple words, Do what you really like...Follow what your heart says. Not your mind.

All the stress comes to people, because first thing is they are not doing what they really want to do and doing something different and wanting something else. That is not the way.

Religions have come to this world as Buddhism, Christianity, Islam etc. But in every spiritual process in it's core speaking the same truth. So separating people based on the religion and saying that your religion is wrong, mine is correct. All that is irrelevant.

"Buddha was not a Buddhist…Jesus was not a Christian…Muhammad was not a Muslim…They all were who taught Love "

Whatever the religion you belong ,
Follow the path of happiness and love.